Daihatsu Hakk�nda > Teknoloji
   
  Teknoloji
 
Yenilik ve Uzmanl�k  
 
Kendimizi, en yenilikçi motor, araç gövdesi ve bilgisayarl� kontrol sistemi teknolojilerini geli�tirmeye adad�k. Bu alanlarda, uzun y�llar�n getirmi� oldu�u bir deneyime sahibiz. Hem güvenlik, hem de çevresel performans� optimize etmeyi ve üretim kapasitemizi daha da iyile�tirmeyi hedeflemekteyiz.
 
   
 
Ara�t�rma Mükemmeliyeti  
 
Daihatsu’nun Shiga Teknoloji Merkezi gibi son derece geli�mi� tesisleri, Daihatsu’nun teknolojik konular� her aç�dan nano-seviyeye kadar çal��mas�n� mümkün k�lmaktad�r.
 
 
 
   
 
Tasar�m  
 
Dünyan�n en kompakt araçlar�n�n tasarlanmas�, yüksek seviyede yarat�c�l�k gerektirir. Daihatsu Tasar�m Merkezinin çal��anlar�, hayal güçleri olmadan hiçbir �eydir. Ayr�ca pratiktirler. Hedefleri, en yüksek kapsamda gerçek dünya mü�teri ihtiyaçlar�n� kar��layan yeni nesil araçlar üretmektir.
 
 
 
   
 
Geli�tirme
 
 
Otomotiv üretiminde, zamanlama her �eydir. Ürünleri mü�terilere ihtiyaç duyduklar� anda sa�lamak için, geli�ime dayal� terminleri k�saltmak ve tasar�m, test ve üretim ba�ta olmak üzere geli�tirme sürecinin tüm a�amalar�nda kaliteyi iyile�tirmek üzere en geli�mi� bilgisayar ve a� sistemlerini kullanmaktay�z.
 
 
 
   
 
Anasayfa   Ba�a Dön
  Yazd�r
Kişisel Verilerin Korunması
Bayi A�� Haber Grubu Üyeli�i Global
Copyright Daihatsu.com.tr tüm haklar� sakl�d�r. Yasal Bilgiler
Web Tasar�m�